2019

ÅRSMÖTE.

Kungsöns Vattenförening, verksamhetsåret 2018-07-01 – 2019-06-30
Plats: Granlogen Granskär.

 

 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnades av Jan Furu som hälsade alla välkomna och Kallelse till årsmötet godkändes, epost, anslagstavla och på hemsidan. kungson.se
 2. Val av ordförande för mötet.
  Till ordförande för mötet valdes Jan Furu
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren
 4. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet.
  Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Bo Hörnell
 5. Godkännande av dagordning.
  Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 2
 6. Ekonomisk redovisning
  Kassarapporten delgavs och upplästes av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 3
 7. Årsberättelse
  Årsberättelsen upplästes av sekreteraren och lades till handlingarna, se Bilaga: 4
 8. Revisonsberättelse
  Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Anton Swaczyna, revisionsberättelsen
  godkändes och lades till handlingarna.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 

 1. Val 2019.
  1. Till Ordförande för 2 år valdes Jan Furu.
  2. Till Sekreterare för 2 år valdes Kent Dahlgren
  3. Till Styrelseledamot för 2 år valdes Lars Andersson
  4. Till Styrelsesuppleant för 1 år valdes Ing Marie Bergström
  5. Till Revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.
  6. Till Revisorsuppleant för 1 år valdes Monica Holmgren
  7. Arbetsutskott utgår så länge som projektledningsgruppen verkar, vald till 2020
 2. Val av Valberedning
  1. a.    Till valberedning för 1 år valdes Mats Nilsson, (sammankallande)
    Eva Renkonen, och Pär Holmberg. (Mats på Kungsön.)

 3. Övriga frågor
  1. a.    Vattenförbrukning/Avläsning
   1.                                           i.    Vi har till dagsdato förbrukattotalt 713 m3 och ca: 110 m3 har tyvärr gått till läckage och ledningsspolning vid uppstart.
   2.                                          ii.    Bo Sehelberg informerade om hur avläsningen av vattenmätarna kan förbättras, nu läser vi manuellt och det är ej effektivt.
    Styrelsen förordar fjärravläsning av Hobia. Se beskrivning bilaga 5
   3. b.    ”Sommarvattenanslutna”
    Vattenventilen för ”Sommarvattenanslutna” kommer att stängas och låsas
    1 oktober.
   4. Laxbackens Rör information.
    Greger från Laxbackens rör som byggt vår vattenanläggning kom ochvisade och informerade hur vi skall hantera avstängningsventilen, läckage och vattentömningar mm.  Alla kunde ställa frågor om systemet mm.
   5. Återställningsarbeten
    Återställning & uppsnyggning av ledningsgraven kommer att ske under september månad.
   6. BoAppa.
    Informationen om Kungsöns Vattenförening kommer framledes att ske via BoAppa. Se även protokoll 2019-08-18 Kungsöns Vägförening
 4. Nästa möte
  Nästa möte för Kungsöns Vattenförening blir årsmöte 2020 på Granlogen samtidigt med Vägföreningens Årsmöte.Datum anges senare av styrelsen som bokar lokal.
 5. Mötets avslutande.
  Ordförande avslutade därmed årsmötet med att tacka alla för visat intresse.

 6. Ytterliga Övriga frågor, Bredbandsprojektet
  1. a.    Vi är några från Styrelsen och Projektledningsgruppen som kommer att träffa kommunledningen måndag 26/8 för diskussion om deras uppsägningar av de avtal vi tecknat för bredbandsförläggningarna.
  2. b.    Lars Brändström från Lägdeå var också och informerade om deras bredbandsplaner på angränsande stugområde. Lars Andersson håller kontakt.Kent Dahlgren
Sekreterare

Justeras:

 

 

Jan Furu                                                                                                                                                                                                                                   Bo Hörnell                                                                       
Ordförande Kungsöns Vattenförening                                                                            Justerare