2019

ÅRSMÖTE. 
Kungsöns Vägförening, verksamhetsåret 2018-07-01 – 2019-06-30
Plats: Granlogen Granskär.

1.     Mötets öppnande.
Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.

2.     Godkännande av dagordning.
Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 2

3.     Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström

4.     Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren

5.     Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Bo Hörnell

6.     Godkännande av kallelsen
Kallelse till årsmötet godkändes. epost, anslagstavla och på hemsidan.kungson.se

7.     Presentation och godkännande av inkomna fullmakter.
Inga fullmakter har inkommit för behandling.

8.     Uppläsning av kassarapporten.
Kassarapporten delgavs och upplästes av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 3

9.     Revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Anton Swaczyna, revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

11.  Val 2019.

a.    Till Ordförande för 2 år valdes Pelle Färnström

b.    Till Styrelseledamot & Sekreterare för 2 år valdes Kent Dahlgren.

c.     Till Styrelsesuppleanter för 1 år valdes Lars Andersson och Monica Holmgren

d.    Till Vägkommitté för 1 år valdes Tommy Zackrisson och Jan Furu.

e.    Till Revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.

f.      Till valberedning för 1 år valdes Mats Nilsson, (sammankallande)
 Eva Renkonen, och Pär Holmberg. (Mats på Kungsön.)

12.  Vägfrågor och vägavgift.

a.    Under verksamhetsåret har det hållits två Styrelsemöte.

b.    Under verksamhetsåret har det utförts, sladdning och saltning och kantklippning, ”potthål” har också lagats

c.     Grusning av vägen har framflyttats till 2020 pga. Vattenledningsprojektet

d.    Dikesrensning har vi börjat titta på, det jobbas med åtgärdsförslag och pris.

e.    Vägen har besiktats av Trafikverket med godkänt resultat.

f.      Vägen har i vinter plogats 21 ggr och sandats 1 gång.

g.    Nya plogpinnar är beställda.

h.    Plogningsavtalet med Martin Jonsson fortlöper och förlängs automatiskt med ett år i taget.

i.      Styrelsen föreslår oförändrad vägavgift, (avgiften är 400 kr/år), årsmötet beslutade att vägavgiften skall vara 400 kr/år. Föreningen har 51 medlemmar.

13.  Övriga frågor.

a.    BO Appa
Ordförande informerade om ”BO Appa” en App i telefonen eller datorn som vi kommer att förmedla all information om föreningen framledes, Bo Appa avser också Kungsöns Vattenförening.
Hemsidan kungson.se kommer att vara kvar tills vidare

b.    Vägföreningens organisation.
Kassören Ingvar informerade om att Vägföreningen måste skaffa organisationsnummer för att kunna klara alla krav som föreligger, vi måste då också omarbeta/anpassa föreningens stadgar.
Styrelsen arbetar fram underlag för beslut till nästa årsmöte.

14.  Tid och Plats för nästa årsmöte.

a.    Nästa Årsmöte för Kungsöns Vägförening blir på Granlogen under augusti månad 2020,. Datum anges senare av styrelsen som bokar lokalen.

15.  Mötets avslutande.
Ordförande tackade Inger, Peter och Tommy Zakrisson, med blommor som tack för det goda fikat dom bjudit årsmötesdeltagarna på och avslutade därmed årsmötet med att tacka alla för visat intresse.

Kent Dahlgren
Sekreterare

                                                  Justeras:

 

Pelle Färnström                                                                                                                                                                                                                                                                    Bo Hörnell                                                                                              
Ordförande Kungsöns Vägförening                                                                                                                                                 Justerare