2018 ordinarie

ÅRSMÖTE.
Kungsöns Vattenförening, verksamhetsåret 2017-08-01 – 2018-07-31
Plats: Granlogen Granskär.

 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnades av Jan Furu som hälsade alla välkomna.
 2. Val av ordförande för mötet.
  Till ordförande för mötet valdes Jan Furu
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet.
  Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Anton Swaczyna och
  Lars Andersson.
 5. Godkännande av dagordning.
  Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1
 6. Godkännande av kallelsen
  Kallelse till årsmötet godkändes, epost, anslagstavla och på hemsidan. kungson.se
 7. Ekonomisk redovisning
  Kassarapporten delgavs och upplästes av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 2
 8. Årsberättelse
  Årsberättelsen upplästes av sekreteraren och lades till handlingarna, se Bilaga: 3
 9. Revisonsberättelse
  Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Anton Swaczyna, revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 11. Val 2018.
  1. Till Kassör för 2 år valdes Ingvar Öhlund.
  2. Till Styrelseledamot för 2 år valdes Bengt Andersson
  3. Till Styrelsesuppleanter för 1 år valdes Ing Marie Bergström
  4. Till Revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.
  5. Till Revisorsuppleant för 1 år valdes Monica Holmgren
  6. Till Arbetsutskott för 1 år valdes Tommy Zakrisson, Tage Brännström,
   Per Granlöf, och Anton Swaczyna
  7. g.    Till valberedning för 1 år valdes Mats Nilsson, (sammankallande)
    Eva Renkonen, och Pär Holmberg. (Mats på Kungsön.)
 12. Information ”Åretruntvatten”
  1. Sommarvattnet stängs måndagen 1 oktober och ledningarna kommer inte att blåsas förutom till Kungsön där kommer ledningarna att blåsas som tidigare.
  2. Skogsavverkningarna kommer att påbörjas vecka 39.
  3. Lista på fastighetsägare som vill få hjälp med grävningar och ev. ledningsinkopplingar i den egna fastigheten lades fram för ifyllande.
   (Om det är någon ytterligare som vill ha hjälp med ingrävning men ej var med på mötet så måste ni meddela styrelsen.)
  4. Bredband.
   Robertsfors Kommun kommer inom kort att skicka ut bindande överenskommelse på de som vill teckna sig för bredbandsavtal.
  5. Fråga ställdes på om Bredbandsförläggningen går över berghälla, kommer det att sprängas iså fall, (Lars kollar upp frågan)

 13. Övriga frågor
  1. Överenskommelse, Medlem i Kungsöns Vattenförening. Samtliga medlemmar SKALL fylla i överenskommelsen och lämna in till Kassören Ingvar Öhlund.
 14. Nästa möte
  Nästa möte blir årsmöte 2019 på Granlogen samtidigt med Vägföreningens Årsmöte.men om behov uppstår för extra medlemsmöte i vattenföreningen så ordnar vi det.

 15. Mötets avslutande.
  Ordförande avslutade årsmötet med att tacka alla för visat intresse.


Kent Dahlgren
Sekreterare

Justeras:

 

Jan Furu                                                                                                                                                                                     
Ordförande Kungsöns Vattenförening                             

 Justerare

Anton Swaczyna                                                           

Lars Andersson