2018

ÅRSMÖTE.
Kungsöns Vägförening, verksamhetsåret 2017-08-01 – 2018-07-31
Plats: Granlogen Granskär.

 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.
 2. Godkännande av dagordning.
  Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1
 3. Val av ordförande för mötet.
  Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström
 4. Val av sekreterare för mötet.
  Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren
 5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
  Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Anton Swaczyna och
  Lars Andersson.
 6. Godkännande av kallelsen
  Kallelse till årsmötet godkändes. epost, anslagstavla och på hemsidan. kungson.se
 7. Presentation och godkännande av inkomna fullmakter.
  Inga fullmakter har inkommit för behandling.
 8. Uppläsning av kassarapporten.
  Kassarapporten delgavs och upplästes av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 2
 9. Revisionsberättelsen.
  Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Anton Swaczyna, revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 11. Val 2018.
  1. Till Kassör för 2 år valdes Ingvar Öhlund.
  2. Till Styrelseledamot (Viceordförande) för 2 år valdes Per Strandberg.
  3. Till Styrelsesuppleanter för 1 år valdes Lars Andersson och Monica Holmgren
  4. Till Vägkommitté för 1 år valdes Tommy Zackrisson och Jan Furu.
  5. Till Revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.
  6. f.      Till valberedning för 1 år valdes Mats Nilsson, (sammankallande)
    Eva Renkonen, och Pär Holmberg. (Mats på Kungsön.)
 12. Vägfrågor och vägavgift.
  1. a.    Under verksamhetsåret har det hållits ett Styrelsemöte.
  2. b.    Under verksamhetsåret har det utförts, sladdning och saltning av vägen.
  3. c.     Vägen har i vinter plogats 20 ggr och sandats 2 ggr.
  4. d.    Stora stenar i vägbanan kommer att avlägsnas under hösten 2018
  5. e.    Grusning av vägen har framflyttats till 2019
  6. f.      Styrelsen föreslår oförändrad vägavgift, (avgiften är 400 kr/år), årsmötet beslutade att vägavgiften skall vara 400 kr/år
 13. Övriga frågor.
  1. På parkeringen vid ”Strandstuganfinns det ett antal postlådor och framför dessa postlådor är det PARKERING FÖRBJUDET.
 14. Tid och Plats för nästa årsmöte.
  1. Nästa Årsmöte för Kungsöns Vägförening blir på Granlogen under augusti månad 2019. Datum anges senare av styrelsen som bokar lokalen.
  2. Ansvarig för fikat på Årsmöte 2019 blir Inger och Tommy Zakrisson
 15. Mötets avslutande.
  Ordförande tackade Elisabet Gladh-Karlsson och Maria Lundqvist, med blommor som tack för det goda fikat dom bjudit årsmötesdeltagarna på och avslutade därmed årsmötet med att tacka alla för visat intresse.

 37 personer deltog på mötet.

Kent Dahlgren
Sekreterare

 

 Pelle Färnström                                                                                                                                                                                                              

Ordförande Kungsöns Vägförening 

    Justerare                                                                                   

Anton Swaczyna    

 Lars Andersson