2018

2018-02-10

Extra medlemsmöte.
Kungsöns Vattenförening,
Plats: Träffpunkten Sikeå.

 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.
 2. Val av ordförande för mötet.
  Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren
 4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
  Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Bo Hörnell och Tommy Zakrisson.
 5. Godkännande av dagordning.
  Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1
 6. Godkännande av kallelsen
  Kallelse till årsmötet godkändes, via mail, post och hemsida. kungson.se
 7. Fyllnadsval 2018.
  Tre ledamöter i styrelsen på tiden 1 år skall väljas.
  1. Till Ordförande valdes Jan Furu på tiden 1 år fram till årsmöte 2019
  2. Till Sekreterare valdes Kent Dahlgren på tiden 1 år fram till årsmöte 2019
  3. Till ledamot valdes Bengt Andersson på tiden 1 år fram till årsmöte 2019
 8. Fyllnadsval 2018.
  1. Till Valberedning valdes Eva Renkonen fram till årsmötet 2018


Tidigare valda styrelsemedlemmar i vattenföreningen som är.

 1. Kassör Ingvar Öhlund vald 2016 på 2 år,                                                                                   Omval 2018
 2. Ledamot Lars Andersson vald 2017 på 1 år,                                                         Omval 2018
 3. Arbetsutskott Tommy Zakrisson vald 2017 på 1 år    Omval 2018
 4. Arbetsutskott Tage Brännström, Per Granlöf, Anton Swaczyna, Kent Dahlgren
  Vald 2016 på 2 år                                                                                                                                                                                        Omval 2018
 5. Valberedning Mats Nilsson vald 2016 på 2 år,                                                       Omval 2018

Lars Andersson utgår från Valberedningen, Lars valdes in i valberedningen 2016 på
2 år men blev 2017 invald i styrelsen.

 1. Information & rapporter.
  Information & rapporter från Utredningsgruppen för åretruntvattenprojektet.
  Projektet redovisades med bilder och muntlig genomgång av offerter, priser, fördelningar mm.
  Utredningsgruppen konstaterar att vattengrävningarna och fiberdragningarna har ”draghjälp” av varandra.
  Informationsdokument på vad om visades kommer att skickas ut till samtliga medlemmar.
 2. Beslut. Mötet beslutade att arbetet med införande av åretruntvatten ska fortsätta.
  1. Val av projektledningsgrupp.
   Mötet valde följande personer att ingå i projektledningsgruppen för upphandling och genomförandet av åretruntvattenanläggning för Kungsöns Vattenförening.

                                          i.    Bo Sehlberg, Bo Hörnell, Erik Strandberg, Anton Swaczyna,
Lars Andersson, Tommy Zakrisson, Kent Dahlgren.

 1. b.    Beslut att använda delar av innestående medel som sommarvattenföreningen har i kassan till utredningskostnader för åretruntvattenprojektet.

                                          i.    Mötet beslutade att delar av innestående medel som sommarvattenföreningen har i kassan kan användas till t.ex. utredningskostnader för åretruntvattenprojektet, t.ex. juristkostnader.

 1. c.    Beslut om att projektledningsgruppen och styrelsen arbetar vidare på en ombildning av Kungsöns sommarvattenförening till Kungsöns Vattenförening.

                                          i.    Mötet beslutade att projektledningsgruppen och styrelsen arbetar vidare på en ombildning av Kungsöns sommarvattenförening till Kungsöns Vattenförening som skall tillhandahålla åretruntvatten.

 1. Beslut om att projektledningsgruppen och styrelsen arbetar fram en lämplig föreningsform som passar bäst för vattenföreningen, utifrån Juridiskt, ekonomiskt och arbetsmässigt perspektiv.

                                          i.    Mötet beslutade om att projektledningsgruppen och styrelsen arbetar fram en lämplig föreningsform som passar bäst för vattenföreningen, utifrån Juridiskt, ekonomiskt och arbetsmässigt perspektiv.
Beslut om föreningsform tas på extrastämma planerad preliminärt till
Maj 2018.

Efter varje beslut 10a – 10d som mötet tog så ställde Ordförande frågan om det var någon som var emot beslutet och ingen var emot ovanstående beslut.

Ovanstående beslutades av mötet vilket då också medför att
samtliga stugägare/medlemmar i Kungsöns Vattenförening måste inom kort fatta bindande beslut på hur man vill vara med i Kungsöns vattenförening i framtiden. Avtal för undertecknande kommer att skickas ut inom kort.

 

 1. Övriga frågor.
  1. a.    Arrendetomt.
   Dragning av vattenledning på friköpt tomt eller Arrendetomt, finns det någon skillnad mellan de båda, finns det några hinder som måste klarläggas.

                                          i.    Utredningsgruppen tar frågan och undersöker vad som gäller.

 1. b.    Rörentreprenören.
  Mötet ger Projektledningsgruppen i uppdrag att förhandla fram ett bra Avropsavtal för alla stugägare i området som vill ha hjälp med VVS montage och material, till stugorna i området som berörs av åretruntvatten projektet.
 2. Nästa möte
  1. Datum för nästa möte kommer att bli under Maj månad.
   Dag och plats beslutar styrelsen för Kungsöns Vattenförening och återkommer med kallelse.
 3. Mötets avslutande.
  Ordförande tackade alla för visat intresse och med den förhoppningen att
  det fortsatta arbetet skall resultera i en säker vattenförsörjning för alla stugor i området och avslutade därmed mötet.

 

 

Kent Dahlgren
Sekreterare

Justeras:

 

 

 

Pelle Färnström                                                                                   Bo Hörnell                           Tommy Zakrisson                                                                    
Mötesordförande Kungsöns Vattenförening                                       Justerare                            Justerare

 

41 personer deltog på mötet fördelade på 26 st. fastigheter och 10 st. fastigheter var representerade via fullmakter.

 


 

 

Extra medlemsmöte. 2018-05-12
Kungsöns Vattenförening,
Plats: Träffpunkten Sikeå.

 

 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnades av Jan Furu som hälsade alla välkomna.
 2. Val av ordförande för mötet.
  Till ordförande för mötet valdes Jan Furu
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren
 4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
  Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Pelle Fernström.
 5. Godkännande av dagordning.
  Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1
 6. Godkännande av kallelsen
  Kallelse till medlemsmötet godkändes, via mail, post och hemsida. kungson.se
 7. Information & rapporter.
  Information & rapporter från Styrelsen och Projektgruppen för åretruntvattenprojektet.
  Projektet redovisades med bilder och muntlig genomgång av föreningsform, föreningsnamn, stadgar, tillstånd, kostnadskalkyl, Kungsön, bredband, tidplaner, genomförande och finansiering mm.
  1. Föreningsform.
   Styrelsen & Projektgruppen föreslår att föreningen skall bedrivas som ideell förening.
  2. Föreningsnamn.
   Styrelsen & Projektgruppen föreslår att föreningen skall heta Kungsöns Vattenförening
  3. c.     Stadgar.
   Styrelsen & Projektgruppen föreslår att mötet skall anta de tidigare (2018-04-28) utskickade stadgar med en smärre justering på sista sidan om den nya dataskyddsförordningen GDPR och hur den ska tillämpas.
  4. d.    Tillstånd.

                                          i.    Föreningen har sökt och fått tillstånd av Länsstyrelsen för Vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för ledningsförläggningen ut till Kungsön.

                                         ii.    Föreningen har också skickat in till Länsstyrelsen en anmälan för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken för ledningsförläggningen på fastlandet, Länsstyrelsens beslut väntar vi på.

                                        iii.    Föreningen skall också ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för uppsättning av skyltar ”Ankringsförbud” för ledningsförläggningen ut till Kungsön, ansökan är ej färdigställd ännu.

                                       iv.    Föreningen skall teckna nyttjanderättsavtal med de markägare som vattenledningen passerar, ledningen passerar 5 st. markägare.
De fem fastigheterna är Sikeå 1:33  Stiftelsen Sikeå Hamn,
Sikeå 2:14 Erik Forsgren, Lägde 2:70 Nyströms, (fyra delägare),
Lägde S2 & S9 Lägde by Samhällighetsförening,
Lägde 2:57 Gamla Robertsfors Personalstiftelse C/O Holmen Skog.
Förslag till nyttjanderättsavtal redovisades på mötet.

 1. e.    Kostnadskalkyl redovisades på mötet med följande delsummor.

                                          i.    Material och arbetskostnad för hela vattenledningsprojektet inklusive Kungsön = 941 125 kr. Grävarbeten inklusive fyllnadsmaterial mm samt trädfällningar bortforsling av trädrester, sten mm = 667 488 kr

                                         ii.    Totalsumman för projektet är kalkylerat till 1 608 613 kr
fördelas på 31 stugägare som valt åretruntvatten och 11 stugägare som valt sommarvatten (tiden 1 maj-30 sept.)
31 stugor = 44 084 kr
11 stugor = 22 000 kr

                                        iii.    Ovanstående summor är en KALKYL och den slutgiltiga totalkostnaden kan ej redovisas förrän projektet är klart och eventuella kostnadsförändringar + eller – fördelas procentuellt mellan åretruntvattenanvändare och sommarvattenanvändare.

 1. f.      Bredband.

                                          i.    Robertsfors kommun har tagit beslut på att inga bredbandsförläggningar kommer att ske ut till öar i Robertsfors kommun och därmed så tar ej kommunen någon kostnad med ledningsförläggningen ut till Kungsön utan hela förläggningskostnaden hamnar på vattenföreningen.

                                         ii.    Bredbandsförläggningen på fastlandet fullföljs som tidigare angetts.

 1. g.    Tidplaner.

                                          i.    Ansökan hos skatteverket om organisationsnummer till Föreningen kommer att genomföras inom kort.
Uppmärkning av ledningsgator utförs i sommar och avverkning av eventuella träd påbörjas i sommar och grävarbetena påbörjas efter
1 oktober.

 1. Beslut om Föreningsform och namn.
  1. Mötet beslutar att föreningen skall bedrivas som en ideell förening och föreningens namn skall vara Kungsöns Vattenförening.
 2. Beslut om föreningens stadgar.
  1. Mötet beslutar att anta de redovisade stadgarna.

- Föreningen har bildats, Kungsöns (ideella) Vattenförening

- Föreningens stadgar har antagits 2018-05-12

- Styrelsen valdes på medlemsmötet 2018-02-10 och består av följande personer

Ordförande:    Jan Furu

Kassör:            Ingvar Öhlund

Sekreterare:    Kent Dahlgren

Ledamot:         Lars Andersson

Ledamot:         Bengt Andersson

Revisorer:       Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna

 1. Ekonomi och inbetalning av anslutningsavgift.
  1. Mötet beslutar att samtliga medlemmar i Kungsöns Vattenförening skall betala in anslutningsavgiften senast 2018-06-18
   Anslutningsavgiften för åretruntvattenanvändare är 44 500 kr och anslutningsavgiften för sommarvattenanvändare är 22 500 kr.
  2. Pengarna sätt in på Kungsöns Vatten & Vägförenings konto
   Bankgiro 5846-6467.
   Namn på inbetalare och fastighetsbeteckning alt. arrendetomt skall anges på inbetalningen.
 2. Beslut om att föreningen skall teckna nyttjanderättsavtal med markägare som vattenledningen passerar 5 st.
  1. Mötet beslutar att Kungsöns vattenförening skall teckna nyttjanderättsavtal med de markägare som vattenledningen passerar, ledningen passerar 5 st. markägare.
   De fem fastigheterna är Sikeå 1:33  Stiftelsen Sikeå Hamn,
   Sikeå 2:14 Erik Forsgren, Lägde 2:70 Nyströms, (fyra delägare),
   Lägde S2 & S9 Lägde by Samhällighetsförening,
   Lägde 2:57 Gamla Robertsfors Personalstiftelse C/O Holmen Skog.
 3. Beslut om att föreningen tecknar entreprenadavtal för projektets genomförande enligt redovisat underlag.
  1. Mötet beslutar att Kungsöns Vattenförening tecknar erforderliga entreprenadavtal för projektets genomförande av åretruntvattenledning för stugorna på Ölandet och Kungsön.
 4. Stugägarens arbete.
  1. Samtliga stugägare uppmanas att märka ut tomtgränserna mot ledningsgatan samt märka ut var avstängningsventilen skall placeras.
  2. Stugägare som valt ingrävning av åretruntvatten och bredband till stugan uppmanas att planera och märka ut var man vill att ledningsdiket skall vara och var ledningarna skall in i huset.
   Eventuella andra ledningar som finns på tomten där grävningen passerar måste märkas ut, el, tele, vatten mm.
 5. Övriga frågor.
  1. Arrendetomt.
   Frågan om dragning av vattenledning på friköpt tomt eller Arrendetomt, ställdes på förra medlemsmötet och det är ingen skillnad mellan de båda så länge vi har markägarens tillstånd för ledningsdragningen. Nyttjanderättsavtal kommer att tecknas med markägarna.
  2. Rörentreprenören.
   Frågan om avropsavtal för VVS montagearbeten framfördes på förra medlemsmötet och frågan är framförd till ledningsmontören som har lovat att återkomma med ett bra avropsavtal för material och arbeten till medlemmar i Kungsöns Vattenförening.
   Styrelsen påpekar igen till entreprenören om avtalet.
 6. Nästa möte.
  1. Nästa möte blir ordinarie årsmöte som samplaneras med Vägföreningens Årsmöte, Augusti månad.
   Styrelsen återkommer med mötesdatum som anslås på anslagstavlan och på hemsidan kungson.se
 7. Mötets avslutande.
  Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Kent Dahlgren                                                                                                           Ingvar Öhlund
Sekreterare                                                                                                               Kassör

 

 

Justeras:

 

 

Jan Furu                                                                                                                     Pelle Färnström                
                                                                                    
Mötesordförande Kungsöns Vattenförening                                                             Justerare  

40 personer deltog på mötet fördelade på 31 st. fastigheter varav 2st. fastigheter var representerade via fullmakter.