2017

2017

Årsmöte Kungsöns Vattenförening.

2017-08-21                   Kent Dahlgren, 070-6641565,

Deltagare

44 personer deltog på mötet fördelade på

24 st. Fastigheter/delägare

Motesdatum

2017-08-20

kent.dahlgren49@bredband.net

Delgivning

Samtliga delägare i Kungsöns vattenförening totalt 42 st/andelar. Protokollet läggs ut på hemsidan, kungson.se

 

ÅRSMÖTE, Extra medlemsmöte.

Kungsöns Vattenförening, verksamhetsåret 2016-08-01 — 2017-07-31 Plats: Granlogen Granskär.

1 . Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.

 1. Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström

 1. Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren

 1. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Bo Sehlberg
 2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1

 1. Godkännande av kallelsen

Kallelse till årsmötet godkändes, på anslagstavlor och hemsida. kunqson.se

 1. Fyllnadsval 2017.
  1. Fyra ledamöter i styrelsen på tiden 1 år skall väljas.
  2. Till Ledamot valdes Lars Andersson
  3. Till tre ledamöter, Ordförande, Sekreterare och Ledamot blev ingen vald, namnförslag saknas.
  4. Kassör vald 2016 på två år, Ingvar Öhlund, kvarstår
  5. Till arbetsutskott 1 år valdes Tommy Zackrisson.
  6. Arbetsutskott vald 2016 på två år, Tage Brännström, Per Granlöf, Anton Swaczyna, och Kent Dahlgren, kvarstår.
  7. Revisorer vald 2016 på två år, Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna, kvarstår.
  8. Valberedning vald 2016 på två år, Mats Nilsson och Lars Andersson, kvarstår.

(Mats Nilsson på Kungsön)

 1. Val av ordförande, Sekreterare och Ledamot kunde ej genomföras därför inga namnförslag har kommit fram.

Mötet ajournerade valfrågan och uppdrag gavs till valberedningen att arbeta

vidare för att snarast ta fram lämpliga kandidater till styrelseposterna och utlysa nytt medlemsmöte för val av vattenföreningens styrelse.

Medlemsmötet bör genomföras senast innan september månads utgång.

Valberedningen återkommer med förslag på mötesdatum till

Vattenföreningens styrelseledamot/kassör Ingvar Öhlund som ombesörjer att samtliga vattenföreningens medlemmar blir kallad till extra medlemsmöte.

Samtliga Vattenföreningens medlemmar uppmanas med bestämdhet att hjälpa till så att lämpliga personer kan väljas till styrelseposterna och att vi kan fortsätta att driva föreningen på ideell basis, för en vattenförening måste vi ha om vi skall ha vatten till stugorna.

Om inte så måste vi betala för tjänsterna och då kommer kostnaden för vattenföreningen att öka drastiskt.

8. Frågan angående åretruntvatten.

Redogörelse, genomgång, rapport från vintervattengruppen inför frågan hur vi går vidare.

 1. Bo Sehlberg redovisade utredningsläget.

Samtliga medlemmar 42 st. har erhållit skrivelse om vintervatten med tre olika alternativ och uppmanats att lämna svar på vilket alternativ som resp. delägare väljer, totalkostnaden för vattenledningsprojektet är idag beräknat till ca: 1 200 000 kr Påminnelse om att samtliga måste lämna in svar har också skickats ut.

a: vintervatten, b: sommarvatten via vintervattenledningen, c: vill ej ansluta sig i den nya ledningen.

20 st. delägare har valt alt. a, vintervatten.

17 st. delägare har valt alt. b, sommarvatten.

Ingen delägare har valt alt. c

5 st. delägare har tyvärr ej lämnat något svar ännu.

Frågorna blev många om hur projektet skulle kunna hanteras och genomföras med tanke på kostnader, fördelningsförslaget, kostnader vid senare anslutning, ledningsdikets placering, skog som är i vägen, stora stenar som grävs upp, återställningar, Kungsön, bredbandsförläggning, mm mm.

ii. Bredbandsförläggning.

Tommy Asplund framförde att bredbandsförläggning redan var på gång för "Ölandet" och att han hade viss information i frågan. Tommy skickar all information han har till Ordförande Pelle Färnström som förmedlar ut till samtliga medlemmar.

 1. Bo Sehlberg lade fram tre förslag/alternativ på hur vi kan fortsätta.

a: vi fortsätter vidare som nu är med den befintliga sommarvattenledningen och avslutar förnyelsearbetet för en framtidssäkrad vattenledning. b: vi arbetar vidare med vintervattenledningsprojektet och försöker finna lösningar som samtliga medlemmar kan acceptera så att alla solidariskt blir med på samma vattenledning som vintersäkrats.

c: medlemmar som absolut vill ha vintervatten bildar ny vattenförening, gräver för vintervattenledning och begär samtidigt utträde från den befintliga sommarvattenföreningen, vilket kan medföra två vattenledningar och två vattenföreningar som skall "drivas"

i. Att "drifta" dagens sommarvattenledning kostar material, kompressorer, slangar och framför allt arbetstid,

(dagar som bla. framlidne Per Johan lagt ned) med uppstart av vattenledningen på våren och avstängning av vatten på hösten med avtappning, renblåsning av ledning mm, om ny vintervattenledning anläggs kommer vi ifrån det arbetet.

 1. Lisa Gunnarsson la fram förslag på att vi borde låta frågan ta lite längre tid och ej stressa fram beslut samt att vi borde arbeta på lyssna in och bearbeta de "tveksamma" till projekt vintervatten för att finna en gemensam lösning så att samtliga stugor kan vara anslutna till samma vattenledning.
 2. Arbetsgrupp "Framtida vattenförsörjning Kungsö/andet" diskuterades och synpunkter kom på arbetsgruppens sammansättning som måste vara att några från den nuvarande arbetsgruppen måste fortsätta för kontinuitetens skull, den nya vattenföreningsstyrelsen måste vara representerad samt att även Kungsön skall vara representerad.

Följande personer antog utmaningen att ingå i den "nya" arbetsgruppen.

Lisa Gunnarsson

Bo Sehlberg, arbetsqruppens  sammankallande.

Bo Hörnell

Kent Dahlgren

Samtliga valdes av mötet.

Vakant, någon från den nya Vattenföreningsstyrelsen Vakant, någon från Kungsön.

Vattenföreningens valberedning uppmanas att även ta med denna tillsättning i sitt arbete.

 1. Arbetsgruppens uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag blir att lyssna in och bearbeta de "tveksamma" till projekt vintervatten samt arbeta vidare för att finna en gemensam lösning så att samtliga stugor kan vara anslutna till samma vintervattenledning oavsett om man använder vatten bara på sommaren eller hela året. Bredbandsförläggningens vara eller inte vara skall också vara med i arbetsgruppens uppdrag, finns det något att vinna på att samköra projekten.

Några av delarna som arbetsgruppen bör arbeta med och förtydliga är projektets upphandling och genomförande, samt att visa på att projektet kan genomföras på juridiskt säkert sätt för samtliga medlemmar, projektgruppens sammansättning vid projektgenomförandet, tidpunkt för genomförandet, fördelningstal/beräkningssätt, kostnader, ny vattenförening och stadgar, medlemsinformation mm.

Arbetsgruppens uppdrag enligt ovan beslutades av mötet.

Tid och Plats för nästa möte

f. Nästa medlemsmöte för Kungsöns vattenförening meddelas senare efter att valberedningen har valbara personer på plats.

Datum och plats anges senare av Vattenföreningens Kassör Ingvar Öhlund.

9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade vintervattenarbetsgruppen för allt arbete som dom utfört samt att det fortsatta arbetet skall resultera i en säker vattenförsörjning för alla stugor i området, och avslutade därmed mötet med att tacka alla för visat intresse.

 

 

Kent Dahlgren

Sekreterare

Justeras                                                                    

Pelle Färnström

Bo Sehlberg

Mötesordförande Kungsöns Vattenförening

Justerare

 

Bilaga: 1

Dagordning Extra medlemsmöte Kungsöns Vattenförening

Lördagen den 20/8 kl. 13,00 i Granlogen på Granskär Sikeå.

 1. Öppnande av extramötet
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte mötesordföranden justerar mötesprotokollet.
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Fyllnadsval:

Fyra ledamöter i styrelsen för tiden ett år.

En ledamot i arbetsutskottet för tiden ett år.

 1. Frågan angående åretruntvatten:

Redogörelse, genomgång, rapport från vintervattengruppen inför frågan hur vi går vidare.

 1. Mötes avslutande.