2017

Protokoll.

Mötesdatum

Årsmöte Kungsöns Vägförening.2017-08-20

Datum för noteringarna Handläggare, telefon, e-post

2017-08-20                     Kent Dahlgren, 070-6641565,

kent.dahlaren49@bredband.net

Deltagare

44 personer deltog på mötet fördelade på

24 st. Fastigheter/delägare

Delgivning

Samtliga delägare i Kungsöns vägförening totalt 51 st/andelar. Protokollet läggs ut på hemsidan, kunqson.se

ÅRSMÖTE. Kungsönsvägförening.

Kungsöns Plats: Granlogen Granskär.                      verksamhetsåret 2016-08-01 — 2017-07-31

1 . Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.

 1. Godkännande av dagordning.

Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1

 1. Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström

 1. Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren

 1. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Tommy Asplund.
 2. Godkännande av kallelsen

Kallelse till årsmötet godkändes, på anslagstavlor och hemsidan. kungson.se

 1. Presentation och godkännande av inkomna fullmakter. Inga fullmakter har inkommit för behandling.
 2. Uppläsning av kassarapporten.

Kassarapporten delgavs och upplästes av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 2

 1. Revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Kjell Dahlberg, revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 1. Val 2017.
  1. Till Ordförande för 2 år valdes Pelle Färnström.
  2. Till Sekreterare för 2 år valdes Kent Dahlgren.
  3. Till Styrelseledamot/Viceordförande för 1 år valdes Pelle Strandberg.
  4. Till Vägkommitté för 1 år valdes Tommy Zackrisson och Jan Furu.
  5. Till Revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.
  6. Till valberedning för 1 år valdes Eva Renkonen, Lars Andersson och Mats Nilsson (Mats på Kungsön.)
 2. Vägfrågor och vägavgift.
  1. Under verksamhetsåret har det utförts, sladdning och saltning av vägen.
  2. Under verksamhetsåret har det hållits ett Styrelsemöte.
  3. Vi planerar för grusning av vägen 2018.
  4. Styrelsen föreslår oförändrad vägavgift, (avgiften är 400 kr/år), årsmötet beslutade att vägavgiften skall vara 400 kr/år
 3. Övriga frågor.
  1. Styrelsen föreslår en mindre ändring av föreningens stadgar under

 20 Valberedning. Idag är det skrivet, Valberedning skall bestå av två ledamöter. Ändras till, Valberedning skall bestå av minst två ledamöter.

 1. Tid och Plats för nästa årsmöte.
  1. Nästa Årsmöte för Kungsöns vägförening blir under augusti månad 2018. Datum och plats anges senare av styrelsen som bokar lämplig lokal.
  2. Ansvarig för fikat på Årsmöte 2018 blir Elisabet Gladh-Karlsson och Maria Lundqvist.
 2. Mötets avslutande.

Ordförande tackade Lisa Gunnarson och Anton Swaczyna, med blommor som tack för det goda fikat dom bjudit årsmötesdeltagarna på och avslutade därmed årsmötet med att tacka alla för visat intresse.

 

Kent Dahlgren Sekreterare

Justeras:

       Pelle Färnström                                                                   Tommy Asplund

       Ordförande Kungsöns Vägförening                                    Justerare

2(2)

Bilaga: 1

Dagordning

Kungsöns Vägförening Årsmöte 2017-08-20

 

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val justeringsman att jämte ordf. justera årsmötesprotokoll
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Presentation och godkännande av inkomna fullmakter
 8. Uppläsning av kassarapporten
 9. Revisionsberättelsen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val:

Val av en styrelseledamot för 2 år (Ordf.)

Val av en styrelseledamot för 2 år (Sekr.)

Fyllnadsval av en styrelseledamot (vice. ordf.)

Val av två till vägkommitté för 1 år

Val av två revisorer för 1 år

Val av tre valberedare för 1 år

 1. Vägfrågor och vägavgift
 2. Övriga frågor
 3. Plats för nästa årsmöte
 4. Mötets avslutande

Bilaga: 2

BOKSLUT KUNGSÖNS VÄGFÖRENING VERSAMHETSÅRET 2016-07-01 --- 2017-06-30

RESULTATRÄKNING

Budget 2017-2018

Vägavgifter / medlemmar

20 400,00

20 400,00

Statligt vägbidrag

11 527,79

11 500,00

Kommunalt Vägbidrag

7 685,00

7 600,00

Ränteintäkter

173,67

0,00

Plogning

11 156,00

12 ooo,oo

Sandning

3 825,00

 

Vägsalt

0,00

7 ooo,oo

Sladdning

1 898,00

2 ooo,oo

Försäkringar REV

1 030,oo

1 100,00

Hemsida, porto, adminidtration

48,75

600,00

Bank, postgiro avgifter

378,00

750,00

Årsmöteskostn, blommor, Minnesgåva

332,50

300,00

Utbildning, övrigt

0,00

1 500,00

Dikesröjning, kantskrning, Underhåll

4 850,00

2 ooo,oo

Reserveribg för grusning

0,00

24 ooo,oo

Reservering för ev ej greppbara utgifter

0,00

0,00

SUMMA UTGIFTER

23 518,25

55 250,00

ÅRETS RESULTAT

16 268,21

-15 750,00

Avskrivning

0,00

0,00

INTÄKTER

 

SUMMA INTÄKTER

UTGIFTER

39 786,46

39 500,00

RESULTAT EFTER AVSKRIVNING                               16 268,21                                                 -15 750,00

8.000:- reserveras för kommande grusning av vägen. Detta kostar vart tredje år c:a 20.000:- åtminstone.

BALANSRÄKNING

Förändring

Företagskonto

12 842,97

69 015,37

56 172,40

PM - konto

67,18

262,99

195,81

fasträntekonto

40 100,00

0,00

-40 100,00

 

 

53 010,15

69 278,36

16 268,21

Inventarieförteckning

Bokfört värde

 

 

Salthus

Saltspridare

0:-