2016

Protokoll Kungsöns Vattenförenings Årsmöte 2016-08-13

 

 

 1. Öppnande av årsmötet

Mötet öppnades och Fredrik Åström hälsade alla välkomna.

 

 1. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Fredrik Åström.                  

 

 1. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Elisabet Gladh-Karlsson

 

 1. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per Johan Ekman.

 

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.

 

 1. Godkännande av kallelsen

Kallelsen för dagordningen godkändes, på anslagstavla och hemsidan.

 

 1. Kassarapport och revisionsberättelse

Kassarapporten delgavs genom att den lästes upp av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Revisorerna har tagit del av revisionsberättelsen och inte funnit några anmärkningar. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 

 1. Motioner

Inga motioner har inkommit för behandling.

 

 1. Val av styrelse 2016

Till ordförande valdes Fredrik Åström.

Till sekreterare valdes Elisabet Gladh-Karlsson.

Till kassör valdes Ingvar Öhlund.

Till styrelsesuppleanter valdes Per Johan Ekman och Tommy Asplund.

 

Till revisorer valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.

 

Till arbetsutskottet valdes Per Johan Ekman, Tage Brännström, Per Granlöf, Anton Swaczyna och Kent Dahlberg.

 

Till valberedning valdes Mats Nilsson och Lars Andersson.

 

 1. Övriga frågor

Vintervatten: Utifrån skrivelsen "Intresseförfrågan angående vintervatten" som skickats ut till medlemmarna i Kungsöns vattenförening, beslutar mötet att en arbetsgrupp tillsätts.

Arbetsgruppen kommer att bestå av Bo Sehlberg, Peter Dahlberg, Anton Swaczyna, Bosse Hörnell och Ann-Sofie Tapani.

Sammankallande är: Bo Sehlberg.

 

Arbetsgruppen kommunicerar ut till medlemmarna vad som framkommer, genom kommunikatör Pelle Färnström.

 

Kallelse till extra årsmöte 2017, samtidigt som årsmötet med Vägföreningen.

 

På fråga om hur många av de som närvarade vid mötet, som är intresserade av vintervatten meddelade 18 stugägare sitt intresse.

 

 1. Nästa möte

Extra årsmöte planeras till samma tid och plats som Vägföreningen. Se anslag.

 

 1. Mötets avslutning

Ordförande tackar medlemmarna för visat intresse. Ett särskilt tack riktas till Per Johan Ekman för allt arbete han lägger ner!

 

 

 

Elisabet Gladh-Karlsson

Sekreterare

 

 

 

Fredrik Åström                                                                        Per Johan Ekman

Ordförande Kungsöns vattenförening                                     Justerare