2016

Protokoll Kungsöns Vägförening Årsmöte 2016-08-13

 

 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.

 

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.

 

 1. Val av ordförande till mötet

Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström.

 

 1. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Elisabet Gladh-Karlsson.

 

 1. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsprotokoll

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Per Johan Ekman.

 

 1. Godkännande av kallelsen

Kallelse till mötet godkändes, genom anslagstavlor och hemsidan.

 

 1. Presentation och godkännande av inkomna fullmakter

Inga fullmakter har inkommit för behandling.

 

 1. Uppläsning av kassarapporten

Kassarapporten delgavs genom att den lästes upp av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Revisionsberättelsen

Revisorerna har tagit del av revisionsberättelsen och inte funnit några anmärkningar. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

                     

 1. Val 2016

Till vice ordförande för 2 år valdes Per Johan Ekman

Till kassör för 2 år valdes Ingvar Öhlund

Till suppleanter för 2 år valdes Kurt Granlöf och Pelle Strandberg

Till vägkommitté för 1 år valdes Tommy Zackrisson och Jan Furu

Till revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna

Till valberedare för 1 år valdes Tage Brännström och Mats Nilsson

 

 1. Vägfrågor och vägavgift

Vinterväg: Under verksamhetsåret har nytt löpande avtal med ett års förlängning upprättats. Priset har gått upp med 25 %. Har kollats med angränsande föreningar om samarbete med upphandling men inget större intresse hos övriga föreningar.

 

Sommarväg: Under verksamhetsåret har vägen sladdats och väggropar fyllts igen. Vägen kommer att kantskäras för att förbättra vattenavrinningen. Möjligheten att hyra in grävare för dikesgrävning och kantskärning, ses över.

 

Styrelsen föreslår oförändrad vägavgift (nuvarande avgift är 400 kr/ år) för föreningens 51 medlemmar. Årsmötet beslutade att avgiften ska vara 400 kr/år.

 

 1. Övriga frågor

Möteslokal: Förslag att hyra en lokal för kommande möten och att "två stugor" ansvarar för fika. Årsmötet överlämnar till styrelsen att boka lämplig lokal.

Sophantering: Gods som ska till kommunens återvinning slängs i våra sopkärl. Styrelsen kommer att skicka ut en förnyad påminnelse om vad som gäller avseende våra sopkärl. Då ingen kan svara på om utomstående använder kärlen kommer styrelsen att ombesörja att skylt sätts upp med lydelsen att sopkärlen endast är till för hushållssopor och avser sommarstugeägarna i området.

 

 1. Plats för nästa möte

Se föregående punkt. Styrelsen ansvarar för att lokal bokas och ansvariga för fikat är Lisa Gunnarsson och Anton Swaczyna.

 

 1. Mötets avslutande

Ordförande tackade Anna-Lill och Bosse Hörnell, med en blomma, som upplåtit plats för årsmötet samt för det goda fikat och avslutade årsmötet med att tacka alla för visat intresse.

 

 

 

Elisabet Gladh-Karlsson

Sekreterare

 

 

 

Pelle Färnström                                                                        Per Johan Ekman

Ordförande Kungsöns Vägförening                                        Justerare