Stadgar Vägf.

STADGAR.
Kungsöns  Vägförening.

 

§ 1. NAMN.
Föreningens namn är Kungsöns Vägförening.

§ 2. ÄNDAMÅL.
Föreningen har till ändamål att sköta drift och underhåll av enskilda vägen nr 10922 i Sikeå, Robertsfors kommun.

§ 3. ORGAN.
Föreningens organ är:

 • Årsmötet
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning

§ 4. Firmatecknare.
Firmatecknare är Ordförande och Kassör var för sig.

§ 5. MEDLEMMAR.
Till medlem antages person som har fastighet/stuga angränsande till eller utefter enskilda vägen
nr 10922. Endast en medlem räknas per fastighet/stuga. Medlem utser själv ställföreträdare.

§ 6. ANMÄLAN OM MEDLEMSKAP.
Anmälan om medlemskap anmäles till föreningens styrelse.

§ 7. UTTRÄDE.
Medlem utträder ur föreningen när denne inte längre äger fastighet/stuga angränsande till eller utefter enskilda vägen nr 10922.

§ 8. UNDERLÅTENHET ATT BETALA VÄGAVGIFT.
Om medlem, efter påminnelse, inte betalar vägavgift till föreningen så överlämnas ärendet för indrivning.

§ 9. STYRELSE.
Föreningens styrelse består av Ordförande, Vise ordförande, Sekreterare, och Kassör samt 2 Suppleanter.
Årsmötet beslutar om valet skall gälla ett eller två år.

§ 10. SÄTE.
Styrelsen har sitt säte i Robertsfors kommun.

§ 11. VERKSAMHETSÅR.
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1/7 till och med 30/6.

§ 12. FÖRENINGSMÖTE.
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte.
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som Ordförande biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmöte avhålles under  augusti månad på plats och tid som bestämmes av styrelsen.

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 10 medlemmar så hos styrelsens Ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte skall hållas där föreningen har sitt säte.

Kallelse till möte skall ske i så god tid som möjligt, dock senast en vecka före årsmöte eller föreningsmöte.

§ 13. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av Ordförande för mötet.
 2. Val av Sekreterare för mötet.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 4. Årsredovisning.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om vägavgift.
 8. Val av styrelse och suppleanter.
 9. Val av revisorer och suppleanter.
 10. Val av ledamöter i valberedningen.
 11. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligen begärt senast tre veckor före årsmötet.

  Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.

  Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter.

 

 • § 14. EXTRA FÖRENINGSMÖTE.
  Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelse till mötet. Som Ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.
 • § 15. STYRELSENS UPPGIFTER.
  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningsens vägar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dess stadgar.

 

Det åligger Styrelsen

 • Att verka för föreningens mål
 • Att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
 • Att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring
 • Att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
 • Att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

§ 16. STYRELSESAMMANTRÄDEN.
Styrelsen sammanträder på Ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras protokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilka justeras av Ordföranden och därtill valt närvarande ledamot.

Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan skall dels omedelbart anmäla förfall och dels kalla suppleant varvid den som varit medlem i föreningen längst skall kallas först. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och har yttranderätt men ej rösträtt.

§ 17. STYRELSEARVODE.
Styrelsearvode utgår ej.

§ 18. BESLUTSFÖRHET.
Styrelsen är beslutsför då Ordföranden eller Vise ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har Ordförande utslagsröst.

§ 19. REVISION.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på föreningsmöte utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter.

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning två veckor före årsmötet.

Revisorerna skall avge berättelse över granskning senast vid årsmötet.

§ 20. VALBEREDNING.
Valberedningen skall bestå av två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av Ordförande, Vise ordförande, Styrelseledamöter, Styrelsesuppleanter, Revisorer och Revisorsuppleanter.

§ 21. STADGEÄNDRINGAR.
Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningsmöte och kräver minst två tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.

 

 

Sikeå

2015-08-15