2014

Protokoll.

Avseende

Mötesdatum

Årsmöte Kungsöns Vattenförening

2014-08-09

Datum för noteringarna

Handläggare, telefon, e-post

2014-08-09

Kent Dahlgren, 070-6641565,  kent.dahlgren49@bredband.net

Deltagare

Delgivning

27 st. delägare, se deltagarförteckning.

Samtliga delägare i Kungsöns vattenförening totalt 42 st. andelar.    

 

 

       

 

ÅRSMÖTE.
Kungsöns Vattenförening, verksamhetsåret 2012-08-01 – 2014-07-31

 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnades av Fredrik Åström som hälsade alla välkomna.
 2. Val av ordförande för mötet.
  Till ordförande för mötet valdes Fredrik Åström
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren
 4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
  Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Lars Andersson.
 5. Godkännande av dagordning.
  Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1
 6. Godkännande av kallelsen
  Kallelse till årsmötet godkändes, på anslagstavlor och hemsidan.
 7. Kassarapport och revisionsberättelse.
  1. Kassarapporten delgavs och upplästes av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 2.
  2. Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Anton Swaczyna, berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 9. Motioner.
  Inga fullmakter har inkommit för behandling.
 10. Val 2014.
  Val av styrelse för 2 år
  1. Till Ordförande valdes Fredrik Åström.
  2. Till Sekreterare valdes Elisabeth Glad/Karlsson
  3. Till Kassör valdes Ingvar Öhlund.
  4. Till Styrelsesuppleanter valdes Per Johan Ekman och Tommy Asplund.
  5. Till Revisorer valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.
  6. Till Arbetsutskott valdes Per Johan Ekman, Tage Brännström, Per Granlöf, Anton Swaczyna.
  7. g.     Till valberedning valdes Tage Brändström och Roger Holmberg
 11. Övriga frågor.
  1. a.     Vattenläckage.
   Vi har haft ett betydande vattenläckage när vattnet påsläpptes i våras,
   ca 200 m3 hann läcka ut innan det upptäcktes.
   Vattenläckaget var på fastighetsägarens anläggning, ej på den gemensamma delen varvid årsmötet beslutar att fastighetsägaren betalar halva kostnaden för vattenläckaget.

   Årsmötet beslutar också att allt läckage som uppstår på fastighetsägarens ledningar så skall fastighetsägaren stå för halva vattenkostnaden.
  2. b.     Ledningsgränser.
   Stamledningarnaär Vattenföreningens gemensamma ansvar och ledningen från avstängningsventil till resp. fastighet är fastighetsägarens ansvar.
   Ordföranden uppmanar alla att ha koll på att huvudventilen är stängd på våren när vattnet släpps på.
  3. c.     Vintervatten.
   Önskemål om vintervatten finns hos ett antal stugägare, frågan diskuterades och förslag gavs till att bilda en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna till grävning och inkoppling av vintervatten, att arbeta fram en förstudie till projektet så att det finns något att ta ställning till.
   Inga frivilliga antog utmaningen direkt på mötet och därför bordlägges frågan till nästa årsmöte.
   En frivillig arbetsgrupp bör bildas till förstudiearbetet och inkomma med en motion till nästa årsmöte.
 12. Nästa Årsmöte.
  Nästa Årsmöte för Kungsöns vattenförening blir samtidigt med Kungsöns Vägförenings årsmöte 2016, tid och plats meddelas senare.
 13. Mötets avslutande.
  Ordförande Fredrik Åström avslutade därmed årsmötet och tackade alla för visat intresse.

 

Kent Dahlgren
Sekreterare

 

Justeras:

 

Fredrik Åström                                                             Lars Andersson
Ordförande Kungsöns Vattenförening                         Justerare