2014

Dagordning vid Kungsöns Vägförenings årsmöte 2014-08-09

 

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val justeringsman att jämte ordf. justera årsmötesprotokoll
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Presentation och godkännande av inkomna fullmakter
 8. Uppläsning av kassarapporten
 9. Revisionsberättelsen
 10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11.  Val:

Val av en styrelseledamot för 2 år (V.ordf.)

Val av en styrelseledamot för 2 år (Kassör)

Val av två styrelsesuppleanter för 1 år

Val av två till vägkommitté för 1 år

Val av två revisorer för 1 år

Val av två valberedare för 1 år

 1.   Vägfrågor och vägavgift
 2.   Information och diskussion om eventuell vägförrättning.
 3.  Övriga frågor
 4.  Plats för nästa årsmöte
 5.  Mötets avslutande

 

 

 

Protokoll.

Avseende

Mötesdatum

Årsmöte Kungsöns Vägförening

2014-08-09

Datum för noteringarna

Handläggare, telefon, e-post

2014-08-09

Kent Dahlgren

Deltagare

Delgivning

28 st. delägare, se deltagarförteckning.

Samtliga delägare i Kungsöns vägförening totalt 50 st. andelar.         

 

 

       

 

ÅRSMÖTE.
Kungsöns Vägförening, verksamhetsåret 2013-08-01 – 2014-07-31

 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.
 2. Godkännande av dagordning.
  Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1
 3. Val av ordförande för mötet.
  Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström
 4. Val av sekreterare för mötet.
  Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren
 5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
  Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Lars Andersson.
 6. Godkännande av kallelsen
  Kallelse till årsmötet godkändes, på anslagstavlor och hemsidan.
 7. Presentation och godkännande av inkomna fullmakter.
  Inga fullmakter har inkommit för behandling.
 8. Uppläsning av kassarapporten.
  Kassarapporten delgavs och upplästes av kassören, rapporten godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 2
 9. Revisionsberättelsen.
  Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Anton Swaczyna, revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 11. Val 2014.
  1. Till Vise Ordförande för 2 år valdes Per Johan Ekman.
  2. Till Kassör för 2 år valdes Ingvar Öhlund.
  3. Till Styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kurt Granlöf och Pelle Strandberg.
  4. Till Vägkommitté för 1 år valdes Tommy Zackrisson och Jan Furu.
  5. Till Revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.
  6. f.      Till valberedning för 1 år valdes Tage Brändström och Mats Nilsson
   (Mats på Kungsön.)
 12. 12.   Vägfrågor och vägavgift.
  1. a.     Under verksamhetsåret har det utförts, sladdning och saltning av vägen en gång samt kantklippning med Tommys Zackrissons eminenta maskin, ”potthål” i vägen har fyllts igen.
   Det har också under verksamhetsåret hållits ett Styrelsemöte.
  2. Trafikverket har 140529 besiktat vägen och där vi fick nedslag på några punkter som måste åtgärdas. bl.a. Sex större stenar i vägbanan som måste grävas bort samt röjning och kvistning av träd.
   Nästa besiktning sker om fem år, år 2019.
  3. c.     Vägen bör grusas var 3:e år vilket är en normal standard, nästa grusning av vägen bör bli år 2015, beslut tas efter att kostnaden för bortgrävning av stenarna är känd.
  4. d.     Styrelsen föreslår oförändrad vägavgift, (avgiften är 400 kr/år), årsmötet beslutade att vägavgiften skall vara 400 kr/år
  5. e.     Lördag 27 September tar vi som arbetsdag för röjning och kvist kapning efter vägen. Samtliga delägare i Kungsöns Vägförening är välkomna.
 13. Övriga frågor.
  1. a.     Ordförande uppmanar alla delägare att komma in med sin mailadress, adressen meddelas Ordföranden.
  2. b.     Ordföranden uppmanar alla att hålla låg fart efter vägen, speciellt förbi närliggande hus.
 14. Plats för nästa årsmöte.
  Nästa Årsmöte för Kungsöns vägförening blir Lördagen 8 augusti 2015 kl. 14.00
  Plats för nästa Årsmöte kunde ej beslutas då inga frivilliga anmälde sig utan styrelsen meddelar senare var mötet kan äga rum.
 15. Mötets avslutande.
  Ordförande tackade Peter Karlsson och Elisabet Glad/Karlsson, med en blomma till dom som upplåtit plats för Årsmötet samt för det goda fikat och avslutade därmed årsmötet med att tacka alla för visat intresse.
 1. Information och diskussion om eventuell vägförättning.
  Styrelsen har undersökt frågan om att göra en vägförrättning för Kungsöns Vägförening och kommit fram till att vi avvaktar så länge, beroende på kostnader mm. samt att vår frivilliga förening fungerar mycket bra där alla tar sitt ansvar idag. Frågan om Vägförättning kan ev. komma upp igen i framtiden.

 

 

 

 

Kent Dahlgren
Sekreterare

 

Justeras:

 

Pelle Färnström                                                           Lars Andersson
Ordförande Kungsöns Vägförening                             Justerare