Årsmötes protokoll 2013

Protokoll.

 

Avseende

Mötesdatum

Årsmöte Kungsöns vägförening

2013-08-10

Datum för noteringarna 

 

2013-08-10 Kent Dahlgren, 

 

Deltagare

Delgivning

21 st. delägare, se deltagarförteckning.

Samtliga delägare i Kungsöns vägförening

 

totalt 50 st. andelar.

 

ÅRSMÖTE.

Kungsöns Vägförening, verksamhetsåret 2012-08-01 - 2013-07-31

 1. 1.    Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.

 1. 2.     Godkännande av dagordning.

Dagordningen för mötet godkändes, se Bilaga: 1

 1. 3.    Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström

 1. 4.     Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren

 1. 5.    Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Peter Karlsson.

 1. 6.     Godkännande av kallelsen

Kallelse till årsmötet godkändes, på anslagstavlor och hemsidan.

 1. 7.     Presentation och godkännande av inkomna fullmakter.

Inga fullmakter har inkommit för behandling.

 1. 8.     Uppläsning av kassarapporten.

Kassarapporten upplästes, godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 2

 1. 9.     Revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

 1. 10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

11. Val 2013.

 

a.

Till

Ordförande för 2 år valdes Pelle Färnström.

b.

Till

Sekreterare för 2 år valdes Kent Dahlgren.

c.

Till

Styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kurt Granlöf och Pelle Strandberg.

d.

Till

Vägkommitté för 1 år valdes Tommy Zackrisson och Peter Zackrisson.

e.

Till

Revisorer för 1 ar valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.


 

f. Till valberedning för 1 år valdes Tage Brändström och Mats Nilsson

(Mats pä Kungsön.)

 1. 12.  Vägfrågor och vägavgift.
  1. a.     Under verksamhetsåret har det utförts, sladdning och saltning av vägen en gång samt kantklippning med Tommys Zackrissons eminenta maskin. Det har också under verksamhetsåret hållits ett Styrelsemöte.
  2. b.     Till våren skall vi beställa hyvling av vägen med väghyvel istället för sladdning, Tommy undersöker och beställer hyvling av vägen till våren, vägen saltas också vid detta tillfälle.
  3. c.     Vägen bör grusas var 3:e år vilket är en normal standard, nästa grusning av vägen bör bli år 2015.
  4. d.     Vi har tagit in ny offert pä snöröjning och sändning, kostnad för en plogsväng är 425 kr och för en grusning 850 kr

Avtal kommer att tecknas för vinterunderhållet med Martin Jonsson Sikeå.

 1. e.     För att klara framtida kostnader föreslår styrelsen en höjning av vägavgiften med 100 kr/år till 400 kr/år, årsmötet beslutade att vägavgiften skall vara 400 kr/år
 2. f.      Styrelsen arbetar vidare med fråga om att på sikt göra en vägförrättning för Kungsöns Vägförening. I dagsläget är vi en frivillig vägsammanslutning för stugägare och en del markägare är ej med i föreningen. Fördelen med en formell/juridisk vägförening är att alla berörda blir med och betalar efter nyttjandegraden.

Styrelsen återkommer när lämpligt underlag framtagits.

 1. 13.  Övriga frågor.

Inga övriga frågor för dagen.

 1. 14.  Plats för nästa årsmöte.

Plats för nästa Årsmöte blir hos Peter Karlsson och Elisabet Glad, i deras stuga på Kungsön.

Lördagen 9 augusti 2014 kl. 14.00

 1. 15.  Mötets avslutande.
 

Ordförande tackade Eva och Tomas Renkonen med en blomma som upplåtit plats för Årsmötet samt för det goda fikat och avslutade därmed årsmötet med att tacka alla för visat intresse.

 

Kent Dahlgren Sekreterare

 

                                                                                                                                                            Pelle Färnström

 

Peter Karlsson Justerare

Ordförande Kungsöns Vägförening

 

 


 

 

Dagordning Kungsöns Vägförening Årsmöte 2013-08-10
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val justeringsman att jämte ordf. justera årsmötesprotokoll
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Presentation och godkännande av inkomna fullmakter
 8. Uppläsning av kassarapporten
 9. Revisionsberättelsen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val:

Val av en styrelseledamot för 2 år (ordf.) Val av en styrelseledamot för 2 år (sekr.) Val av två styrelsesuppleanter för 1 år Val av två till vägkommitté för 1 år Val av två revisorer för 1 år Val av två valberedare för 1 år

 1. Vägfrågor och vägavgift
 2. Övriga frågor
 3. Plats för nästa årsmöte
 4. Mötets avslutande