Protokoll fört vid årsmöte med          Kungsöns Vattenförening lördag

            den 11 augusti, 2012.

 

1.               Mötet öppnades och ordf. Fredrik Åström hälsade mötesdeltagarna välkomna till   mötet.

 

2.                  Dagordningen för mötet godkändes.

 

3.                  Till ordförande vid årsmötet valdes Fredrik Åström.

 

4.                  Till sekreterare vid årsmötet valdes Maj-Britt Gidlund.

 

5.                  Till att justera dagens protokoll jämte ordf. valdes Eva Renkonen.

 

6.       Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

7.       Kassarapport och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

 

8.         Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

9.         Punkten utgår då inga motioner inkommit.

 

10.      Val:

            Till ordförande för en tid av 2 år omvaldes Fredrik Åström

            Till sekreterare för en tid av 2 år omvaldes Maj-Britt Gidlund

            Till kassör för en tid av 2 år omvaldes Ingvar Öhlund

            Till styrelsesuppleanter för en tid av 2 år omvaldes Per-Johan Ekman och

            Tommy Asplund

Till revisorer för en tid av 2 år omvaldes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.

Till arbetsutskott omvaldes Per-Johan Ekman, Tage Brändström, Per Granlöf och Anton Swaczyna.

            Till valberedning för en tid av 2 år omvaldes Tage Brändström som sammankallande

            och nyvaldes Roger Holmberg.

 

11.      Övriga frågor. Per-Johan fick i uppdrag att göra en enkel ritning över vattennätet med

      markeringar var stoppkranar finns.

      Vattenförbrukningen redovisades och en påminnelse om att stänga huvudkranen till

      egna stugan sedan systemet har tömts.

           

12.      Plats för årsmötet 2014  kommer att fattas gemensamt med styrelsen i Kungsöns

           vägförening.

 

13.      Mötet avslutades med att föreningarna gemensamt tackade familjen Brändström 

           för visad gästfrihet och överlämnade en blomma.

      

     Sikeå den 11-8 2012 

    

         Maj-Britt Gidlund/sekr.      Fredrik Åström/ordf.                                   Eva Renkonen/justerare    

 

 

 Protokoll fört vid årsmöte med Kungsöns Vattenförening lördag

            den 14 augusti, 2010.

 

1.                 Mötet öppnades och ordf. Karin Gladh hälsade mötesdeltagarna välkomna till mötet.

 

2.                      Dagordningen för mötet godkändes.

 

3.                      Till ordförande vid årsmötet valdes Karin Gladh.

 

4.                      Till sekreterare vid årsmötet valdes Maj-Britt Gidlund.

 

5.                      Till att justera dagens protokoll jämte ordf. valdes Roger Holmberg.

 

6.                      Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

7.                      Kassarapporten upplästes och godkändes, ett missförstånd gör att revisionsberättelsen kommer att undertecknas under mötet

 

8.                      Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

9.         Val:

            Till ordförande för en tid av 2 år valdes Fredrik Åström

            Till sekreterare för en tid av 2 år omvaldes Maj-Britt Gidlund och till kassör för en

            tid av 2 år omvaldes Ingvar Öhlund

            Till styrelsesuppleanter för en tid av 2 år valdes Per-Johan Ekman och Tommy 

            Asplund

Till revisorer för en tid av 2 år omvaldes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.

Till arbetsutskott valdes Per-Johan Ekman, Tage Brändström,   Per Granlöf och Anton Swaczyna.

            Till valberedning för en tid av 2 år omvaldes Tage Brändström som sammankallande

            och nyvaldes Karin Gladh.

 

10.      Inga Övriga frågor fanns att behandla.

           

11.      Plats för årsmötet 2012  kommer att fattas gemensamt med styrelsen i Kungsöns

           vägförening.

 

12.      Mötet avslutades med att den avgående ordföranden överlämnade klubban till

           Fredrik Åström som tackade för förtroendet och avslutade mötet. Gemensamt tackade

           föreningarna familjen Zackrisson för visad gästfrihet och överlämnade en blomma.

                   

 

               Sikeå 2010-08-14

 

 

              Maj-Britt Gidlund Sekr.             Karin Gladh Ordf.                 Roger Holmberg Justerare