Årsmötes protokollProtokoll.

Mötesdatum 2012-08-11

Avseende

Årsmöte Kungsöns vägförening

Datum för noteringarna Handläggare, telefon, e-post

2012-08-11

         Kent Dahlgren, 070-6641565, kent.dahlqren49@bredband.net


Deltagare

23 st. delägare, se deltagarförteckning.

Delgivning Samtliga delägare i Kungsöns vägförening totalt 50 st. andelar.


ÅRSMÖTE.

Kungsöns Vägförening, verksamhetsåret 2011-08-01 - 2012-07-31

1.     Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna.

2.     Godkännande av dagordning.

Dagordningen för mötet godkändes.

3      Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström

4      Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Kent Dahlgren

5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Maria Lundqvist.

6      Godkännande av kallelsen

Kallelse till årsmötet godkändes, på anslagstavlor och hemsidan.

7      Presentation och godkännande av inkomna fullmakter.

Inga fullmakter fanns att behandla.

8      Uppläsning av kassarapporten.

Kassarapporten upplästes, godkändes och lades till handlingarna, se Bilaga: 1

9.     Revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

11.  Val.

a.     Till Ordförande för 1 år valdes Pelle Färnström.

b.    Till Vise ordförande för 2 år valdes Per-Johan Ekman.

c.     Till Kassör för 2 år valdes Ingvar Öhlund.

d.    Till Styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kurt Granlöf och Pelle Strandberg.

e.     Till Vägkommitté för 1 år valdes Tommy och Peter Zackrisson.

f.     Till revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.

g. Till valberedning för 1 år valdes Tage Brändström och Mats Nilsson

(Mats på Kungsön.)

12.  Vägfrågor och vägavgifter.

a.     Under verksamhetsåret har det utförts dikesröjning och borttagning av stora stenar i vägbanan där många deltog i arbetet samt grusning, sladdning och saltning av vägen samt lagning av "potthål" i vägbanan vid några tillfällen. Det har också under verksamhetsåret hållits två Styrelsemöten.

b.     Efter styrelsens förslag om en höjning av vägavgiften med 75 kr/år beslutade årsmötet att vägavgiften skall vara 300 kr/år

13.  information och diskussion om ev. vägförättning.

a.     Styrelsen föreslår att vi överväger på sikt att göra en vägförättning för Kungsöns Vägförening. I dagsläget är vi en frivillig vägsammanslutning för stugägare och en del markägare är ej med i föreningen. Fördelen med en formell/juridisk vägförening är att alla berörda blir med och betalar efter nyttjandegraden.

Kostnad för en vägförättning uppskattas till ca: 2000 kr/andel.

b.    Efter en bra diskussion så ger Årsmötet Styrelsen i uppdrag att ta fram mera underlag på hur det kan genomföras och fungera samt till vilka kostnader för fastboende, stugägare och markägare, information som sedermera sammanställs och delges berörda.

Information kommer efter hand att läggas ut på vår hemsida.

Beslut om vägförättning kommer att tas vid framtida årsmöte när vi anser att

tillräckligt underlag finns framme för rätt beslut.

14 Övriga frågor.

Inga övriga frågor för dagen.

15. Plats för nästa årsmöte.

Plats för nästa Årsmöte blir hos Eva Renkonen, i deras stuga. Lördagen 10 augusti 2013 kl. 14.00

16 Mötets avslutande.


Ordförande tackade Tage och Lissen Brändström med en blomma som upplåtit plats för Årsmötet samt för det goda fikat och avslutade därmed årsmötet med att tacka alla för visat intresse.

Kent Dahlgren Sekreterare

 

Pelle Färnström                                           Maria Lundqvist

Ordförande Kungsöns Vägförening                  justerareProtokoll fört vid Årsmöte med kungsöns vägförening lörd. den 6 augusti 2011                                            
                                                                        
 

                                                                                                                    Deltagarförteckning bifogas.

 

1.        Mötet öppnades av Pelle Färnström som hälsade alla välkomna. Pelle framförde en hälsning från Anders Gidlund, som en längre tid varit sjuk och inte kunde komma till årsmötet.

 

2.        Dagordningen för mötet godkändes.

 

3.        Till ordförande för mötet valdes Pelle Färnström.

 

4.        Till sekreterare för mötet valdes Roland Gladh.

 

5.        Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden valdes Tomas Renkonen.

 

6.        Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

7.        Inga fullmakter fanns att behandla.

 

8.        Kassarapporten upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

 

9.        Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

 

10.    Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

11.    Val:
Till ordförande för 1 år valdes Pelle Färnström
Till sekreterare för 2 år valdes Kent Dahlgren
Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kurt Granlöf och Pelle Strandberg.
Till vägkommitté för 1 år valdes Tommy och Peter Zackrisson.

Till revisorer för 1 år valdes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.
Till valberedning för 1 år valdes Tage Brändström och Mats Nilsson.

 

12.    Efter styrelsens förslag om en höjning av vägavgiften med  25 kr/år beslutade årsmötet att vägavgiften skall vara 225 kronor/år.
Ordföranden informerade om att man byggt ett litet hus, s.k. ”salthus” samt införskaffat en saltspridare och salt för underhåll av vägen.

 

13.    Under punkten övriga frågor berättade Roland Gladh att Ingrid Lundgren har problem med en gammal tall som står vid hennes tomt och parkeringen. Hon har varit i kontakt med Holmens skog som lovat ta bort trädet men ingenting har hänt. Nu undrar hon om vägföreningen kan skriva och stöta på Holmens skog.
Årsmötet beslutade att hänskjuta ärendet till styrelsen för vidare handläggning.

Ordföranden önskade synpunkter om föreningens hemsida, om något skulle förändras, tilläggas etc. Mötesdeltagarna var mycket nöjda med hemsidan som ordföranden skapat.

Ordföranden informerade om att han kommer att uppvakta Anders Gidlund som suttit som sekreterare i styrelsen sedan föreningen bildades samt Fredrik Gidlund som upplåtit mark för ”salthuset”.

 

14.    Plats för nästa årsmöte kunde inte bestämmas men styrelsen åtog sig att hitta en lösning för detta.

 

15.    Blommor utdelades till Roland Gladh efter 21 år som ordförande i föreningen samt till Pelle Färnström som upplåtit plats för årsmötet samt för kaffe och bröd.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

Roland Gladh

Sekreterare

 

Justeras

 

Pelle Färnström                                                                    Tomas Renkonen
Ordförande

          Protokoll fört vid årsmöte med Kungsöns vägförening lördag

            den 14 augusti, 2010.

 

1.         Mötet öppnades och ordf. Roland Gladh hälsade mötesdeltagarna välkomna till

       mötet. Närvarolista upprättades

 

2.                     Dagordningen för mötet godkändes.

 

3.                     Till ordförande vid årsmötet valdes Roland Gladh.

 

4.                     Till sekreterare vid årsmötet valdes Anders Gidlund.

 

5.                     Till att justera dagens protokoll jämte ordf. valdes Roger Holmberg.

 

6.                     Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

7.                     Inga inkomna fullmakter fanns att behandla.

 

8.                     Kassarapporten upplästes och godkändes.

 

9.                     Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

 

10.             Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

11.        Val:.      

              Till ordförande för en tid av 1 år valdes Pelle Färnström

              Till vice ordförande för en tid av 2 år omvaldes Per-Johan Ekman och till kassör för

              en tid av 2 år omvaldes Ingvar Öhlund

              Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Kent Dahlgren och Kurt Granlöf

              Tommy Zackrissonoch Peter Zackrisson omvaldes till vägkommitté för en tid av ett 

              år.

 Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Kjell Dahlberg och Anton Swaczyna.

             Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Tage Brändström som sammankallande

             och nyvaldes Roland Gladh.

 

12.        Vägavgift: Styrelsens förslag om oförändrad avgift 200:- godkändes av mötet.

             Vägfrågor: Styrelsen fick i uppdrag att försöka ordna en vagn för att underlätta

              saltning av vägen.

           

13.        Plats för årsmötet 2011 kommer att fattas av styrelsen.

14.        Mötet avslutades med att den avgående ordföranden överlämnade klubban till

             Pelle Färnström som tackade för förtroendet och avslutade mötet. Gemensamt tackade

             föreningarna familjen Zackrisson för visad gästfrihet och överlämnade en blomma.

                   

                 Sikeå 2010-08-14

 

 

             Anders Gidlund Sekr.           Roland Gladh Ordf.                                    Roger Holmberg Justerare