Senaste nytt

Föreningsnyheter

Nyhetsbrev

Vill veta vad som händer i kungsöns vvf ?
Anmäl dig till nyhetsbrevet!
Skicka din e-postadress via kontaktsidan eller till

info@kungson.se

Webmaster.


           Kungsöns Vattenförening

Årsmöte 2022

Datum: lördag 13 augusti kl. 13.00

Plats: Granlogen

 

Dagordning

1.      Mötets öppnande samt frågan om mötet utlysts på rätt sätt                                                                                            

2.      Val av ordförande för mötet

3.      Val av sekreterare för mötet

4.      Val av två protokolljusterare som jämte Ordförande justerar protokollet                                                                                                                                                                                                             

5.      Fastställande av dagordning

6.      Årsberättelse 2022                                                                                

7.      Ekonomisk redovisning Vattenföreningen  

8.      Revisorernas berättelse                                                                                                                                       

9.      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.                                                                                                                                                                                          

10.  Val vid Årsmöte 2022

a.      Val av Styrelseledamot, Kassör för tiden 2 år

b.      Val av en styrelseledamot för tiden 2 år

c.       Val av en styrelsesuppleant för tiden 1 år

d.      Val av två Revisorer för tiden 1 år

e.      Val av en Revisorssuppleant för tiden 1 år

11.  Val av ledamöter i valberedningen, tre personer varav en sammankallande.

12.  Vattenförbrukningar

a.      Vattenförbrukning/Vattenkvalité

b.      Vattenmätare/Vattenlarm

13.  Övriga frågor

14.  Mötets avslutande

              


                           Dagordning                                 

Kungsöns Vägförening

Årsmöte 2022-08-13 kl.13.00


1.      Mötets öppnande

2.      Godkännande av dagordningen

3.      Val av ordförande för mötet

4.      Val av sekreterare för mötet

5.      Val justeringsman att jämte ordf. justera årsmötesprotokoll

6.      Godkännande av kallelsen

7.      Presentation och godkännande av inkomna fullmakter

8.      Uppläsning årsberättelsen och kassarapporten

9.      Revisionsberättelsen

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Val:

Val av en styrelseledamot för 2 år (Kassör.)

Val av en styrelseledamot för 2 år

Val av en styrelseledamot/Vägansvarig för 2 år

Val av en styrelsesuppleant för 1 år

Val av två revisorer för 1 år

Val av en Revisorssuppleant för 1 år

Val av tre valberedare för 1 år

12.  Vägfrågor och vägavgift

13.  Hastighetsdämpande åtgärder

14.  Flytt av vägen som går över tomt 2:39

15.  Viktbegränsning av vägen under tjällossningstid

16.  Boappa

17.   Övriga frågor

18.  Mötets avslutande
                            

                           Dagordning                                 

Kungsöns Vägförening

Årsmöte 2020-08-09

 

1.     Mötets öppnande

2.     Godkännande av dagordningen

3.     Val av ordförande för mötet

4.     Val av sekreterare för mötet

5.     Val justeringsman att jämte ordf. justera årsmötesprotokoll

6.     Godkännande av kallelsen

7.     Presentation och godkännande av inkomna fullmakter

8.     Uppläsning av kassarapporten

9.     Revisionsberättelsen

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Antagande av nya stadgar

12. Val:

Val av en styrelseledamot för 2 år (Kassör.)

Val av en styrelseledamot för 2 år

Val av en vägansvarig för 2 år

Val av en styrelsesuppleant för 1 år

Val av två revisorer för 1 år

Val av en Revisorssuppleant för 1 år

Val av tre valberedare för 1 år

13. Vägfrågor och vägavgift

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande


Dagordning Kungsöns Vägförening

Årsmöte 2018-08-19

 

1.     Mötets öppnande

2.     Godkännande av dagordningen

3.     Val av ordförande för mötet

4.     Val av sekreterare för mötet

5.     Val justeringsman att jämte ordf. justera årsmötesprotokoll

6.     Godkännande av kallelsen

7.     Presentation och godkännande av inkomna fullmakter

8.     Uppläsning av kassarapporten

9.     Revisionsberättelsen

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val:

Val av en styrelseledamot för 2 år (Kassör.)

Val av en styrelseledamot för 2 år (Viceordförande.)

Val av två styrelsesuppleanter

Val av två till vägkommitté för 1 år

Val av två revisorer för 1 år

Val av tre valberedare för 1 år

12.   Vägfrågor och vägavgift

13. Övriga frågor

14. Plats för nästa årsmöte

15. Mötets avslutande

2.   


2017-07-24
Dagordning för extra medlemsmöte Kungsöns vattenförening.

Dagordning Extra medlemsmöte    Kungsöns Vattenförening

 

Lördagen den 20/7 kl. 13,00 i Granlogen på Granskär Sikeå.

 

1.     Öppnande av extramötet

2.     Val av ordförande för mötet

3.     Val av sekreterare för mötet

4.     Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte mötesordföranden justerar mötesprotokollet.

5.     Godkännande av dagordningen

6.     Godkännande av kallelsen

7.     Fyllnadsval:

      Tre ledamöter i styrelsen för tiden ett år.

En ledamot i arbetsutskottet för tiden ett år.

 

8.     Frågan angående åretruntvatten:

Redogörelse, genomgång, rapport från vintervattengruppen inför frågan hur vi går vidare.

9.     Mötes avslutande.

             2017-07-24
Dagordning för Vägförenings årsmöte 2017:

Dagordning  Kungsöns Vägförening

Årsmöte 2017-08-20

 

1.       Mötets öppnande

2.     Godkännande av dagordningen

3.     Val av ordförande för mötet

4.     Val av sekreterare för mötet

5.     Val justeringsman att jämte ordf. justera årsmötesprotokoll

6.     Godkännande av kallelsen

7.     Presentation och godkännande av inkomna fullmakter

8.     Uppläsning av kassarapporten

9.     Revisionsberättelsen

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val:

Val av en styrelseledamot för 2 år (Ordf.)

Val av en styrelseledamot för 2 år (Sekr.)

Fyllnadsval av en styrelseledamot (vice. ordf.)

Val av två till vägkommitté för 1 år

Val av två revisorer för 1 år

Val av tre valberedare för 1 år

12.   Vägfrågor och vägavgift

13. Övriga frågor

14. Plats för nästa årsmöte

15. Mötets avslutande

 

 

 

2017-01-08
Rapport från vintervatten-gruppen

Bakgrund:
Vid årsmötet 2016 för Kungsöns vattenförening beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift
att ta fram ett underlag för ett eventuellt införande av vintervatten till stugorna inom föreningens
område. Arbetsgruppen bestående av Bosse Hörnell, Anton Swaczyna, Bo Sehlberg, Peter Dahlberg
och Ann-Sofi Tapani utsågs att ta fram detta underlag.

Genomförda aktiviteter och formulerade frågeställningar
1. Kartläggning av berörda stugor ü
2. Vandring och inspektion av markförhållanden och möjliga lednings- alternativ ü
3. Kontakter med Robertsfors kommun ü
4. Kartläggning och kontakt med berörda markägare vars tillstånd för servitut krävs ü
5. Fördjupad analys och genomgång av ledningsdragning med längdmätning och analys av
kritiska lägen för placering, dvs mer svårforcerad mark eller vattensjukt område. (Så här långt
har endast ett sådant läge identifierats, men kan hanteras)
ü
6. Kontakter med andra med erfarenheter av ett liknande projekt ü
7. Kontakt med entreprenör från orten för en kostnadsberäkning ü
8. Genomgång och granskning av inlämnad Offert för grävning, materiel etc. Uppskattad längd
ca 3 km.
ü
9. Diskussion Juridiska aspekter om ägande, drift och ansvar. Behövs en fördjupning senare.
10. Kostnadskonsekvenser beroende av hur många som ansluter sig
11. Diskussion om förändringens betydelse för ombildning av en förening till två
12. Tidplan för processen tas fram inför beslut i årsmöte då vi har mer detaljer. En grov process
beskrivning biläggs.


Frågor och svar:
Vad kommer det att kosta att ansluta sig?
Totalkostnaden för projektet omfattar ledningsdragning fram till varje stugas tomtgräns.
Totalkostnaden är densamma oavsett hur många som ansluter sig. Det innebär att kostnaden per
enhet är beroende av antalet anslutande fastighetsägare. Om exempelvis 36 stugägare av de 42,
som idag är med i sommarvattenföreningen, ansluter sig till vintervatten skulle den grova kalkylen
som är framtagen så här långt ge en ungefärlig kostnad på 30.000 kr per fastighet ( inkl moms ) .
Observeras bör att det är en preliminär uppskattning.
Vad händer med dem som väljer att ha kvar sommarvattenledningen?
De som väljer att inte ansluta sig till vintervatten måste då ta över den befintliga sommarvattenanläggningen. Det naturliga är då att det bildas två föreningar där vardera ansvarar för sitt system.
Sommarvattensystemet bör ses över då dessa ledningar är åldersstigna och det finns behov av
förnyelse i en stor del av den. Det erfordras även ansvariga för inkoppling, avstängning och tömning
(vår och höst).
Vad händer om man önskar ansluta sig senare?
Själva investeringen måste genomföras oavsett om det finns de som inte direkt vill vara med, och
kostnaden får då läggas ut på färre medlemmar. Det är inte skäligt att de som ansluter vid senare
tillfälle kan göra det oavkortat till samma pris som startgruppen. En senare anslutning kommer därför
att få en avsevärt högre avgift än vad som gäller för dem som är med och tar ansvar för investeringen
från början.
Måste jag beställa något själv om jag går med?
Det som behöver göras av var och en skiljer sig från fall till fall beroende på. Varje stuga får en
anslutningspunkt och där finns det två huvudalternativ:
1. Man ansluter till den befintliga sommarvattenledningen till sin stuga på stugtomten (gör det
möjligt att införa vintervatten vid ett senare tillfälle)
2. Man gräver ner ny ledning på frostfritt djup för vintervatten fram till stugan
Eventuella installationskostnader från anslutningspunkten får man stå för själv. Det kan också vara en
fördel om det går att planera så att en gemensam beställning kan göras av en utförare, men att varje
fastighetsägare tar ansvar för sitt.
Vad är vitsen med att ha vintervatten om man ändå inte är där på vintern?
En adekvat fråga som kan besvaras med ett enkelt faktum: Investeringen av vintervatten får man
tillbaka flera gånger om vid en försäljning enligt mäklare. Oavsett allt annat så är den värdeökningen
helt tveklös.

Preliminär process-beskrivning
En ungefärlig beskrivning av den process som krävs kan se ut så här:
Vid informationsmötet 28 januari kl 13:00 på Träffpunkten i Sikeå Hamn redovisas projektets innehåll
ordentligt. Inför det mötet är det bra om så många som möjligt har tagit ställning till hur man vill
göra. Efter mötet läggs listor fram för vilket alternativ man avser välja.
Därefter vidtar:
1. Ett extra årsmöte för beslut
2. Eventuellt bildande av två underföreningar för vatten
3. Avtal med entreprenör
4. Beställning
5. Genomförande
Förhoppningsvis och om processen flyter kan installationen vara färdigställd någon gång i oktober
2017.
  

2017-01-08

Avgift väg och vattenföreningen

Vattenavgift säsongen 2016
      775:-
Varav fast avgift:                        427:-
Förbrukningsavgift:                     264:-
Drift / Rep / Underhåll                 84:-

Vägavgift   2016-2017               400:-   fastställt på årsmötet

TOTALT:                                  1.175:-

Inbetalas till BG 5846-6467    senast  2016-11-13.
Ange namn som avsändare.
 
 
2015-10-18
Avgift väg och vattenföreningen

Vattenavgift säsongen 2015
       775:-
Varav fast avgift:                        427:-
Förbrukningsavgift:                     275:-
Drift / Rep / Underhåll                 73:-

Vägavgift   2015-2016               400:-   fastställt på årsmötet

TOTALT:                                  1.175:-

Inbetalas till BG 5846-6467    senast  2015-11-13.
Ange namn som avsändare.
 
 2014-10-30
Avgift väg och vattenföreningen

Vattenavgift säsongen 2014
       775:-
varav fast avgift:                        407:-
förbrukningsavgift:                     304:-
Rep / Underhåll                           64:-

Vägavgift   2014-2015                400:-   fastställt på årsmötet

TOTALT:                                  1.175:-

Inbetalas till BG 5846-6467    senast  2014-11-10.
Ange namn som avsändare.
 
2013-10-08
Avgift väg och vattenföreningen

Vattenavgift säsongen 2013
       675:-
varav fast avgift:                       388:-
förbrukningsavgift:                     224:-
Rep / Underhåll                           63:-

Vägavgift   2013-2014                400:-   fastställt på årsmötet

TOTALT:                                  1.075:-

Inbetalas till BG 5846-6467    senast  2014-11-28.
Ange namn som avsändare.

Avgift väg och vattenföreningen

2012-10-07

Vägavgiften
 säsongen 2012-2013                      
fastställt på årsmöte 
                                                                            300 kr     
                                                     

Vattenavgift säsongen 2012                                    675 kr
                  Varav: Fast avgift:    369 kr 
                  Förbrukningsavgift:   214 kr
                  Rep/ underhåll:       92 kr


Totalt:                                        975 kr 
  
Inbetalas till bankgiro 
5846-6467 
Senast 2012-11-01
Ange namn som avsändare. Avgift väg och vattenföreningen

2011-10-07

Vägavgiften
 säsongen 2011-2012                      
fastställt på årsmöte 
                                                                          225 kr

                                                         

Vattenavgift säsongen 2011                                    725 kr
                  Varav: Fast avgift:    369 kr 
                  Förbrukningsavgift:   218 kr
                  Rep/ underhåll:       138 kr


Totalt:                                        950 kr 
  
Inbetalas till bankgiro 
5846-6467 
Senast 2011-12-15
Ange namn som avsändare. 
2011-05-28
Kallelse till årsmöte i Kungsöns vägförening

Lördagen den 6 augusti kl:1400
Plats: Pelle Färnströms stuga (torpet)
Motioner till mötet inlämnade till ordf. Färnström
eller via e-post:
 
pelle.farnstrom@kungson.se
senast den 16 juli.Avgift väg och vattenföreningen

2010-11-01
Vägavgiften säsongen 2010-2011                     
fastställt på årsmöte 
                                                                          200kr                                                         

Vattenavgift säsongen 2010                                    775 kr
                  Varav: Fast avgift:    369 kr
                  Förbrukningsavgift:   256 kr
                  Övriga kostnader:     150 kr


Totalt:                                        975 kr 
 
Inbetalas till bankgiro 5846-6467
Senast 2010-11-15
Ange namn som avsändare.